Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.elektrowagner.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, s kterým souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

2. Platnost  elektronické objednávky je podmíněna vyplněním veškerých formulářem předepsaných údajů. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází     na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

4. Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.elektrowagner.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list( v případě, že záruční list není přiložen). Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen podat (nejpozději do 5 dnů od obdržení zásilky) písemně zprávu adresovanou na obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

3. V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo požadovat buď výměnu věci, nebo opravu. Není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo ho sám způsobil. (§ 616 občanského zákoníku). Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak.

4. Reklamaci zboží v záruční době uplatněte u autorizovaného servisu dané značky.

Záruční podmínky

1. Délka záruky je 24 měsíců na nové zboží ( pokud je od výrobce stanovena záruka delší, samozřejmě platí). Tato doba začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.

2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

     – poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

– neodbornou instalací, zacházením či obsluhou – používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci

– zboží bylo poškozeno přírodními živly

– zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Odstoupení

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi do 30 dnů odpovídající částku formou bankovního převodu. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce (Česká pošta, PPL), případně při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží doklad o koupi.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci v systému e-shopu www.elektrowagner.cz jsou důvěrné a zaručujeme Vám 100% diskrétnost. Údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí osobě. (viz. Bezpečnostní ujednání).

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně či registračním e-mailem požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a hlavně úplnou doručovací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 2 hodin od odeslání objednávky nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz odstavec Obchodní podmínky.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel internetového obchodu www.elektrowagner.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně.

2. Vaše data budou dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení dokladů nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.