Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.elektrowagner.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, s kterým souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

2. Platnost  elektronické objednávky je podmíněna vyplněním veškerých formulářem předepsaných údajů. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází     na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

4. Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.elektrowagner.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list( v případě, že záruční list není přiložen). Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen podat (nejpozději do 5 dnů od obdržení zásilky) písemně zprávu adresovanou na obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

3. V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo požadovat buď výměnu věci, nebo opravu. Není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo ho sám způsobil. (§ 616 občanského zákoníku). Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak.

4. Reklamaci zboží v záruční době uplatněte u autorizovaného servisu dané značky.

Záruční podmínky

1. Délka záruky je 24 měsíců na nové zboží ( pokud je od výrobce stanovena záruka delší, samozřejmě platí). Tato doba začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.

2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

     – poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

– neodbornou instalací, zacházením či obsluhou – používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci

– zboží bylo poškozeno přírodními živly

– zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Odstoupení

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi do 30 dnů odpovídající částku formou bankovního převodu. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. Zboží musí zákazník zaslat zpět na výdejní místo : WWW ELEKTRO s.r.o., Antala Staška 194, Lomnice nad Popelkou 512 51

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce (Česká pošta, PPL,DPD), případně při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží doklad o koupi.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci v systému e-shopu www.elektrowagner.cz jsou důvěrné a zaručujeme Vám 100% diskrétnost. Údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí osobě. (viz. Bezpečnostní ujednání).

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně či registračním e-mailem požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a hlavně úplnou doručovací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 2 hodin od odeslání objednávky nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz odstavec Obchodní podmínky.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel internetového obchodu www.elektrowagner.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně.

2. Vaše data budou dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení dokladů nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

PODMÍNKY OCHRANY osobních údajů:

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Robert Wagner – WWW ELEKTRO s.r.o. , IČ: 25962329 se sídlem Cirkusová 2955, Praha 9. (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:
WWW ELEKTRO s.r.o, Robert Wagner, Antala Staška 194, Lomnice nad Popelkou 512 51

Email: info@elektrowagner.cz

Telefon: +420 602 421 760

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
Google analytics – zaznamenává cookie a použití webu
Google Adwords – zaznamenává cookie a použití webu
Google nákupy – žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
Heureka – zaznamenává konverze nákupu a email pro službu „Ověřeno zákazníky“
Zboží.cz – zaznamenává konverze nákupu a email
Sklik – zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.